नागरिक वडापत्र

डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरको नागरिक वडापत्र
सि.नं. सेवाको किसिम सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सेवा पेश गर्नुपर्ने विवरण, कागजात लाग्ने शुल्क लाग्ने समय सम्वन्धित शाखा/कर्मचारी गुनासो सुन्ने
1 वन संरक्षण अतिक्रमण नियन्त्रण,वन सिमाङ्गन,चोरी कटानी तथा निकासी नियन्त्रण,डढेलो नियन्त्रण । सूचना तथा जानकारी नलाग्ने नलाग्ने यथाशक्य छिटो डि.व.का./सव डि.व.का. डि.व.अ.
2 वन व्यवस्थापन सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कबुलियती वनको संरक्षण एंव व्यवस्थापन सेवाग्राहीको निर्णय, चार किल्ला, क्षेत्रफल खोली निवेदन रु १० को टिकट नलाग्ने सम्भव भए सम्म छिटो डि.व.का./सव डि.व.का. डि.व.अ.
3 विरुवा उपलब्ध विरुवा तथा विउ माग निवेदन र योजना रु १० को टिकट रु १० को टिकट वितरण समय डि.व.का./सव डि.व.का. डि.व.अ.
4 वन्यजन्तु संरक्षण तथा उद्दार जिल्ला भित्र रहेको सरकारी एंव सामुदायिक वनहरुमा समेत वन्यजन्तुको संरक्षण तथा उद्दारमा सहयोग । सूचना तथा जानकारी नलाग्ने नलाग्ने यथाशक्य छिटो डि.व.का./सव डि.व.का. डि.व.अ.
5 प्रचार प्रसार वनको दिगो संरक्षण,सर्म्बर्द्धन तथा सदुपयोग सम्बन्धी प्रचार प्रसार/तालिम तथा गोष्ठी । सूचना तथा जानकारी नलाग्ने नलाग्ने तुरुन्तै डि.व.का./सव डि.व.का. डि.व.अ.
6 व्यवसायिक कबुलियती वन/खनिज कार्यको लागि वन क्षेत्र प्रयोग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना /राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालनार्थ अन्य कुनै विकल्प नभएमा मन्त्री परिसदको निर्णय अनुसार वा क्षेत्र उपलब्ध हुने निवेदन, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना /राष्ट्रिय गौरवको आयोजना/ मन्त्री परिसदको निर्णय प्रतिलिपि सट्टा भर्ना वा क्षतिपर्ूर्ति सट्टा भर्ना वा क्षतिपुर्ती ६ महिना व्यवस्थापन शाखा डि.व.अ.
7 IEE/EIA सिफारिस प्रक्रिया पुरा भई IEE/EIA को मस्यौदा प्राप्त भएपछि जाँचबुझ भई सिफारिस निवेदन, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना /राष्ट्रिय गौरवको आयोजना/ मन्त्री परिसदको निर्णय प्रतिलिपि सहित मस्यौदा प्रतिवेदन नलाग्ने नलाग्ने यथाशक्य छिटो व्यवस्थापन शाखा डि.व.अ.
8 निजी वन दर्ता मा सहयोग स्थानिय तहलाई दर्ता प्रकृयामा सहजिकरणर/सहयोग वडा कार्यालयवाट अनुरोध भै आएको पत्र । रु १०को टिकट नलाग्ने यथाशक्य छिटो व्यवस्थापन शाखा/सव डिभिजन डि.व.अ.
9 र्सार्वजनिक/शहरी वन विकास/वन उद्यान स्थापना र सञ्चालन विरुवा वितरण, वृक्षारोपण सडक किनारामा वृक्षरोपण, उद्यान/पार्क निर्माणमा प्राविधिक सहयोग, शहरी, सडक किनारका रुखहरुको कटान गर्ने सम्बन्धमा प्राविधिक मूल्याङ्कन र कानूनी सहयोग । क्षेत्रको नक्सा , क्षेत्रफल सम्भावित वृक्षरोपण गरिने प्रजाति र संख्या, वन विकास योजना सहितको निवेदन नलाग्ने नलाग्ने योजना अनुसार डि.व.का./सव डि.व.का. डि.व.अ.
10 नम्बरी जग्गाको काठ कटानी प्रतिबन्ध लागेका बाहेकका प्रजातीहरुको हकमा नियमानुसार कटान उपयोग गर्न अनुमती दिने । जाँचबुझ सम्बन्धित सब-डिभिजनमा पठाई त्यहीँवाट हुने । आवादीकै ठहर भए कटान आदेश दिने । कटानवाट निस्केको काठ दाउराको नाप पैमाईस गर्ने । विमार्का गरी स्थानान्तरण इजाजत पत्र दिने । रु:१० को टिकट टाँसेको निवेदन साथ जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपि, ट्रेस नक्सा, तिरो तिरेको रसिद र नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने । नलाग्ने, काठ विक्रि भएको भए १३ ५ भ्याट लाग्ने जग्गाधनिले अमिनको व्यवस्था गर्ने । काठ विक्रि गर्ने भए १३% भ्याट र २% प्रदेश सेवा शुल्क लाग्ने यथाशक्य छिटो व्यवस्थापन शाखा डि.व.अ.
11 वनमा आधारित उद्योगको दुरी यकिन/ टाँचा दर्ता र नविकरण दुरी यकिन ।उद्योगको टाँचा दर्ता र नविकरण । दुरी यकिनको लागि घरेलु कार्यालयको पत्र । नविकरणको लागि रु:१० को टिकट टाँसेको निवेदन, नविकरण दस्तुर वुझाएको रसिद, वनपैदावरको स्टक विवरण । टाँचा दर्ता गर्न रु,५००।-,नवीकरण दस्तुर रु. २००।- टाँचा दर्ता गर्न रु:२५०० र नविकरण दस्तुर रु:५०० यथाशक्य छिटो व्यवस्थापन शाखा डि.व.अ.
12 काठ चिरान तथा स्थानान्तरण इजाजत गोलिया काठ चिरान गर्न र चिरानको लगत सहितको निवेदन दिई प्रक्रिया पुगेकोमा चिरान आदेश दिने र सम्बन्धित स.डि.व.का वाट आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश पछि चिरान काठ स्थानान्तरण इजाजत पत्र दिने । गोलिया काठ चिरान गर्न र चिरानको लगत सहितको निवेदन दिई प्रक्रिया पुगेकोमा चिरान आदेश दिने र सम्बन्धित स.डि.व.का वाट आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश भए पछि चिरान काठ स्थानान्तरण इजाजत पत्र दिने । गोलिया काठकोर् इजाजत हुँदा भ्याट नलिएको भए १३ ५ भ्याट दिने गोलिया काठको ईजाजत दिँदा भ्याट नलिएको भए भ्याट यथाशक्य छिटो व्यवस्थापन शाखा डि.व.अ.
13 उजुरी एंव जनगुनासो वन पैदावार हानी नोक्सानी तथा वन अतिक्रमण सम्बन्धी परेका उजुरीको छानविन गरी कारबाही अगाडि बढाउने । सूचना तथा जानकारी नलाग्ने नलाग्ने उजुरी प्रकृति अनुसार बढिमा ७ दिन लाग्ने डि.व.का./सव डि.व.का./प्रशासन शाखा डि.व.अ.
14 राजश्व धरौटी सम्बन्धमा वन क्षेत्रको रोयल्टी, मुद्दा तर्फो दण्ड जरिवाना बुझाउन ल्याएमा बुझी रेकर्ड राख्ने । भौचर वा रसिद कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम कानुन वमोजिम निर्धारित रकम यथाशक्य छिटो आर्थिक प्रशासन/प्रशासन शाखा डि.व.अ.
15 लिलाम बिक्रि आर्थिक ऐन नियम र परिचय बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई काठ लिलाम सम्बन्धि कारबाही गर्ने । माल वस्तु तथा कागज लिलाम सकारकर्ताले बोलेको रकम निर्धारित खर्च र मु.अ.कर बापत १३ ५ले हुने रकम कवोल रकम, निर्धारित खर्च र भ्याट यथाशक्य छिटो आर्थिक प्रशासन/प्रशासन शाखा डि.व.अ.
16 मुद्दा सम्बन्धी कानून बमेाजिम मुद्दा पेश भएपछि बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी फैसला गर्न डि.व.अ.मा पेश गर्ने । निर्णय बढीमा २ वर्षभित्र नलाग्ने यथाशक्य छिटो तोकिएको अनुसन्धान अधिकारी डि.व.अ.
17 बेवारिसे काठ व्यवस्थापन फेला परेको सुचना जानकारी भएपछि तत्काल बरामदको लागी कर्मचारी परिचालन गरिने सुचना तथा जानकारी यथाश्यक छिटो /तुरुन्तै नलाग्ने यथाशक्य छिटो व्यवस्थापन शाखा/सव डिभिजन डि.व.अ.
18 विकास कार्य सामुदायिक वनको विधान दर्ता, वन कार्ययोजनाको तयारी र हस्तान्तरण । स्विकृत विधान तथा वन कार्ययोजना र प्रमाण पत्र शुल्क नलाग्ने नलाग्ने बढीमा २ महिना देखि ४ महिना सम्म व्यवस्थापन शाखा/सव डिभिजन डि.व.अ.
19 प्राविधिक सहयोग वन सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग माग भएमा उपलब्ध गराउने । वन प्राविधिक नलाग्ने नलाग्ने यथाशक्य छिटो व्यवस्थापन शाखा/सव डिभिजन डि.व.अ.
20 सुशासन वन प्रशासनलाई पारदर्शी ,जवाफदेही एंव प्रभावकारी बनाइ सुशासन कायम गर्नै। देखिने गरी कार्य सम्पादन नलाग्ने नलाग्ने यथाशक्य छिटो डि.व.का./सव डि.व.का./प्रशासन शाखा डि.व.अ.
21 अध्ययन अनुसन्धान अनुमति सम्बन्धी निकायको सिफरिश नलाग्ने नलाग्ने यथाशक्य छिटो व्यवस्थापन शाखा डि.व.अ.
22 सूचना उपलव्ध गराउने माग भएको सूचना सुचनाको किसिम/प्रयोजन खुलाई निवेदन/सम्वन्धित निकायको सिफारिस नलाग्ने । फोटोकपी स्वयंले गर्नुपर्ने । यथाशक्य छिटो सुचना अधिकारी डि.व.अ.

copyright © 2021